Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen Spetters en de wederpartij gesloten overeenkomsten betreffende zwemonderwijs.
 2. De wederpartij, zijnde al dan niet de ouders van een kind, kan in deze voorwaarden ook worden aangeduid met de volgende benaming: “de Leerling”.
 3. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts mogelijk indien dit uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen.
 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Spetters en de wederpartij zullen als dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 5. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.
 6. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 7. Indien Spetters niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Spetters in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
 8. Organiserende Instantie:
  1. Zwemschool Spetters is gevestigd in Sittard en staat geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Sittard dossiernummer 65121570
  2. Zwemschool Spetters heeft een BTW-identificatienummer NL851857681B01
  3. Rabobankrekeningnummer van Zwemschool Spetters is: NL81 RABO 0101 3544 79.

Artikel 2 Activiteiten
 1. Spetters geeft zwemonderwijs aan kinderen met het doel om het A, B of C-zwemdiploma te behalen, zoals deze worden uitgegeven door de Stichting ENVOZ, met uitbreiding naar meerdere diploma’s.
 2. Stichting ENVOZ is aangesloten bij de Swimming Teachers Association ( STA ) en bij de International Federation of Swimming Teachers Associations. ( IFSTA ) Dit is de overkoepelende wereldorganisatie met daarin meer dan 25 aangesloten landen.
 3. Deelnemen aan zwemlessen
  1. Om deel te kunnen nemen aan de zwemlessen voor het A-diploma dient uw zoon/dochter minimaal 4 jaar te zijn bij de start van de cursus tenzij anders bepaald.
  2. Om deel te kunnen nemen aan de zwemlessen voor het B-diploma dient uw zoon/dochter in het bezit te zijn van het zwemdiploma A.
  3. Om deel te kunnen nemen aan de zwemlessen voor het C-diploma dient uw zoon/dochter in het bezit te zijn van het zwemdiploma B.

Artikel 3 Offertes en aanbiedingen
 1. Alle offertes en aanbiedingen van Spetters zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 2. Spetters kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf, verzenden administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Spetters daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Spetters anders aangeeft.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Spetters niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 4 Aanmelden en inschrijving
 1. Aanmelding voor het volgen van zwemlessen bij Spetters dient middels het daartoe bestemde aanmeldformulier via onze website ( Contact ) te geschieden.
 2. Na aanmelding en voorafgaand aan inschrijving kan Spetters de wederpartij uitnodigen voor een try-out les om het zwemniveau van de Leerling te kunnen vaststellen en te bepalen voor welk zwemlesprogramma de Leerling kan worden ingeschreven.
 3. De overeenkomst terzake de zwemlessen komt tot stand op het moment dat Spetters een schriftelijke bevestiging van inschrijving ontvangt met daarin vermeld: a. het te volgen programma, b. de startdatum; c. de lestijden; d. de locatie.
 4. De overeenkomst komt tot stand voor een lesperiode (termijn)van drie maanden en zal stilzwijgend door Spetters worden verlengd tot wederopzegging.
 5. Indien sprake is van een wachtlijst, is de volgorde van inschrijving op datum bepalend.

Artikel 5 Lesrooster
 1. Gedurende het jaar worden alle lessen in Nederland gegeven volgens het reguliere rooster. Het actuele rooster is vermeld op de website.
 2. Tussentijdse wijziging van lestijden of inhalen van lessen is mogelijk, maar slechts in overleg met Spetters en indien plaats beschikbaar. Via de zwemscore mag u tot 4 lessen afmelden en inhalen
 3. Tijdens de landelijk ingestelde zomervakantie voor het basisonderwijs, is er een aangepast zomerrooster. Dit rooster wordt door Spetters bijtijds via de website bekendgemaakt.
 4. Op christelijke en landelijke feestdagen wordt geen zwemles gegeven.
 5. Spetters heeft het recht om periodiek aanpassingen en/of wijzigingen aan het rooster de lestijden of locaties door te voeren.

Artikel 6 Ziekte of afwezigheid
 1. Zwemlessen die vanwege incidentele ziekte of om andere redenen worden gemist, worden niet vergoed. Gemiste lessen kunnen worden ingehaald in een van de drie Spetters locaties.
 2. Indien er sprake is van langdurige afwezigheid door ziekte, dient de wederpartij een doktersverklaring aan Spetters te overleggen.

Artikel 7 Zwemlocaties
 1. De zwemlessen vinden plaats op de volgende locaties in Nederland:
  1. Zwembad Silverstaete, gelegen aan de Smithlaan 91/127 te Sittard
  2. Zwembad Hommelheide, Europarcs Limburg, Hommelweg 1 te Susteren
  3. Zwembad Europarcs de Biesbosch, Rijksstraatweg 186 te Dordrecht
 2. Afzwemmen voor A/B/C zwemdiploma vindt plaats op locatie waar de zwemles plaats vindt
 3. Indien door Spetters in het kader van de overeenkomst zwemlessen worden verzorgd op de locatie van de wederpartij of een door de wederpartij aangewezen locatie, draagt de wederpartij kosteloos zorg voor de door Spetters in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 4. Gedrag- en huisregels welke van kracht zijn ter zake de door Spetters geboden zwemaccommodaties dienen door de wederpartij te worden gerespecteerd.

Artikel 8 Aanwezigheid ouders / verzorgers
 1. Om de maximale concentratie van de Leerling tijdens de zwemlessen te waarborgen, worden ouders/verzorgers van leerlingen en andere belangstellenden niet toegelaten tot de zwemzaal tijdens de duur van de zwemles.
 2. Spetters kan per Leerling bepalen of voor de Leerling de aanwezigheid van de ouder / verzorger in de zwemzaal gewenst is.
 3. De aanwijzingen van Spetters hieromtrent dienen te allen tijde te worden opgevolgd.

Artikel 9 Afzwemmen en proefzwemmen
 1. Het afzwemmen geschiedt conform de normen van de ENVOZ
 2. De Leerling kan pas afzwemmen voor een diploma ingeval wordt voldaan aan de door ENVOZ gestelde eisen, zulks ter beoordeling van Spetters.
 3. De wederpartij ontvangt tijdig een uitnodiging voor het afzwemmen met de benodigde informatie

Artikel 10 Betaling, wanprestatie en Ontbinding
 1. De hoogte van de lesgelden is vermeld op de website van Spetters. De tarieven voor alle activiteiten kunnen jaarlijks bij aanvang van het nieuwe seizoen worden herzien.
 2. Alle betalingen voor het deelnemen aan de zwemlessen of aan een zwemexamen, geschieden periodiek voorafgaand aan de zwemles of het examen, per automatische bankoverschrijving of machtiging aan Spetters voor aanvang van de zwemcursus.
 3. De periodieke betaling van de zwemlessen blijft gelijk ongeacht ziekte of aanwezigheid van de leerlingen. zie artikel 6 De wederpartij is niet bevoegd op de prijs enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen. Voorts is het de wederpartij niet toegestaan enige voor hem uit deze of daarmee samenhangende overeenkomsten met Spetters voortvloeiende verplichtingen op te schorten.
 4. Indien de wederpartij niet-tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, zal Spetters een schriftelijke aanmaning zenden, waarin een nadere termijn is opgenomen waarbinnen de wederpartij alsnog aan zijn betalingverplichting kan voldoen. Spetters is gerechtigd € 15,00 aanmaningskosten in rekening te brengen. In het geval de wederpartij niet-tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn, zonder dat er een nadere ingebrekestelling vereist is. Alsdan is Spetters gerechtigd het totale contributiegeld inclusief aanmaningkosten opeisbaar te stellen en is Spetters bevoegd de overeenkomst (tussentijds) te ontbinden.
 5. Alle kosten, ontstaan ten gevolge van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassering van de vordering, zijn voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op ten minste 15 % van het te vorderen bedrag, met een minimum van € 50,00. Als Spetters aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren om de vordering geïncasseerd te krijgen, komen deze - hogere - kosten voor vergoeding in aanmerking.
 6. Naast de in dit artikel vermelde rechten heeft Spetters eveneens, indien de wederpartij in staat van faillissement mocht worden verklaard, of zijn faillissement wordt aangevraagd, indien hij surseance van betaling heeft aangevraagd of heeft verkregen, al dan niet voorlopig dan wel definitief, zijn (on)roerende goederen in beslag zijn genomen, of indien hij het voornemen heeft Nederland te verlaten, het recht de gesloten overeenkomst op te schorten, deze geheel of ten dele zonder gerechtelijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks ter keuze van Spetters. In alle gevallen zullen vorderingen die Spetters op de wederpartij heeft terstond opeisbaar zijn.

Artikel 11 Opzegging en annulering
 1. Spetters en de wederpartij kunnen de overeenkomst te allen tijde opzeggen met inachtneming van één maand opzegtermijn, welke opzegtermijn zal aanvangen aan het einde van de maand waarin de opzegging plaats vindt. In het geval van opzegging wordt er geen inschrijfgeld of inhaallessen verrekend. Opzegging dient schriftelijk aan de andere partij te worden medegedeeld Van annulering kan slechts sprake zijn, in het geval de overeenkomst reeds tot stand is gekomen, doch dat partijen feitelijk nog geen uitvoering aan hun verplichtingen hebben gegeven. Indien dit laatste wel het geval is, dient de overeenkomst te worden opgezegd.
 2. In geval van annulering kunnen derhalve slechts de op dat moment door Spetters in redelijkheid gemaakte kosten van de wederpartij worden gevorderd.

Artikel 12 Uitsluiting
 1. Uitsluiting van deelname aan de zwemlessen kan plaatsvinden indien:
  1. de Leerling structureel te laat aan het zwembad klaarstaat voor de zwemles;
  2. het gedrag van de Leerling het lesgeven aan de overige leerlingen belemmert;
  3. de wederpartij de aanwijzingen van de zweminstructeur structureel negeert of niet accepteert;
  4. de wederpartij – na waarschuwing – gedrag- of huisregels van SwimKids of van partijen gecontracteerd door Spetters ter zake van zwemaccommodaties negeert of onvoldoende opvolgt en/of zodanige hinder of overlast veroorzaakt dat Spetterrs in redelijkheid niet langer gehouden is de overeenkomst na te komen.
 2. Uitsluiting van deelname aan de zwemlessen kan tevens plaatsvinden indien blijkt dat verschuldigde lesgelden niet zijn voldaan.

Artikel 13 Veiligheid
 1. Spetters spant zich in alle zwemlessen met de grootst mogelijke zorg voor veiligheid voor te bereiden en te geven.
 2. Eventuele lichamelijke beperkingen en/of gezondheidsrisico’s betreffende de Leerling dienen bij inschrijving te worden vermeld, zodat Spetters daarmee rekening kan houden tijdens het geven van zwemles. Spetters is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door niet gemelde risico’s.
 3. In het belang van de veiligheid dienen de huisregels te worden opgevolgd. Deze huisregels zijn te vinden op een centrale plaats in de leslocaties.
 4. Zwemschool Spetters geeft de garantie dat het kind op een veilige en op een kwalitatief goed niveau zwemles krijgt onder begeleiding van een gediplomeerd zweminstructeur.
  1. ouders/verzorgers zijn totdat het kind is overgedragen aan de zweminstructeur verantwoordelijk voor het kind.
  2. tijdens de zwemles is de zwemonderwijzer verantwoordelijk voor de veiligheid van het kind.

Artikel 14 Geen Garantie bepaling
 1. Voor alle zwemcursussen geldt dat Spetters geen garantie geeft dat de leerling binnen een gestelde termijn met succes zal kunnen afzwemmen voor het betreffende A, B of C zwemdiploma.
 2. Spetters verplicht zich om alle inspanning te verrichten elke leerling zoveel mogelijk oefening en persoonlijke aandacht te geven om tot een positief eindresultaat te kunnen komen.

Artikel 15 Aansprakelijkheid
 1. Spetters is enkel en alleen aansprakelijk voor de door de wederpartij aan te tonen schade die het directe en onmiddellijke gevolg is van opzet of grove schuld van Spetters ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst. Voor zover Spetters ingevolge dit artikel aansprakelijk is, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het door haar verzekeraard maximaal uit te keren schadebedrag- voor zover noodzakelijk en relevant.
 2. Spetters is nimmer aansprakelijk voor kosten, schade, of interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:
  1. overmacht zoals in artikel 14 van deze voorwaarden is omschreven;
  2. daden, nalatigheden van de wederpartij, diens ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem zijn aangewezen;
  3. enige of andere van buitenaf komende oorzaak.
 3. Uitspraken van medewerkers van ons, in welke functie dan ook, betreffende aansprakelijkheid van ons, binden Spetters niet.
 4. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de wederpartij de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 14 dagen, na het ontstaan daarvan per aangetekend schrijven bij Spetters meldt.

Artikel 16 Overmacht
 1. Spetters kan in geval van overmacht de overeenkomst annuleren, dan wel haar verplichtingen opschorten, dan wel de overeenkomst wijzigen tot het tijdstip waarop de overmachtsituatie ophoudt te bestaan.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan alle feiten en omstandigheden die buiten de invloedsfeer van Spetters liggen en op grond waarvan redelijkerwijs van Spetters geen uitvoering van de overeenkomst kan worden verlangd, zonder dat de wederpartij enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard ook of hoe genaamd kan doen gelden, daaronder begrepen de volgende hieronder opgesomde omstandigheden, waarvan de opsomming uitdrukkelijk niet limitatief is: ziekte van zweminstructeurs of zweminstructrices van Spetters, brand, werkstaking, verkeersbelemmeringen, vorst, overstroming, storm, ijzel, sneeuw en soortgelijke belemmerende weersomstandigheden.

Artikel 17 Restitutie lesgelden
 1. Bij uitsluiting van deelname aan de zwemlessen heeft wederpartij geen recht op teruggave van het maandelijkse lesgeld.
 2. Bij opzegging en annulering heeft de wederpartij geen recht op teruggave van het maandelijkse lesgeld.
 3. Restitutie van zwemlesgelden zal alleen geschieden wanneer de overeenkomst wordt beëindigd om onderstaande redenen:
  1. Op medische gronden; bij langdurige ziekte zal na drie weken over gegaan worden tot restitutie van de gemiste lessen (de eerste drie weken zijn dus voor eigen rekening)
  2. Bij het door overmacht geen doorgang vinden van zwemlessen als gevolg van het meer dan incidenteel niet beschikbaar zijn van de leslocatie, zal Spetters reeds betaald lesgeld restitueren.

Artikel 18 Privacybescherming
 1. Persoonsgebonden gegevens worden door Spetters alleen gebruikt voor de hiervoor omschreven werkzaamheden

Artikel 19 Toepasselijk recht en geschillen
 1. Het Nederlandse recht is van toepassing op deze algemene voorwaarden.
 2. Alle geschillen die verband houden met de overeenkomst tussen Spetters en de wederpartij, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden met uitsluiting van alle gerechtelijke instanties beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Spetters haar woonplaats heeft, dan wel door een door Spetters nader aan te wijzen rechter.

Artikel 20 Slotbepaling
 1. Bij de acceptatie van de inschrijfbevestiging verklaart de wederpartij deze algemene voorwaarden te hebben begrepen en te hebben aanvaard.

E-mail: info@zwemschoolspetters.nl